Ред и правила
ПРАВИЛНИК за вътрешния ред и дейността
на Детски образователен център – Русе

I. Общи положения

1. Този правилник урежда организацията, реда, правилата и условията за дейността в Образователен център – Русе, като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на обучението за подрастващи.
2. Целта на правилника е да се създаде такава форма на организация на работа, която да гарантира постигането на качество и ефективност на обучението в образователния център, опазване на живота и здравето на учениците, както и за защита на техните лични права, спазване на учебна дисциплина, пълно и рационално използване на работното време, организацията на работа, подаването за заявки, плащанията и сроковете на плащане.
3. Образователният център осигурява подготовка, контрол на домашните работи и упражнения на ученика за следващият учебен ден, спомага за изграждане мирогледа на подрастващите и за усвояване и формиране на общо хуманни и национални ценности.
4. Правилникът се изменя и допълва по реда на неговото приемане.
5. Правилникът е задължителен за Управителя, всички възпитатели, ученици на територията на образователния център и техните настойници.

II. Организационни форми

1. Обучението в образователния център се осъществява на две смени.
2. Образователният център осигурява обяд по желание.
3. Приемът във всяка група е до 10 деца.
4. Дейността на Образователния център включва-обучение и допълнителни услуги, които се заявяват в /приложение №1/.
5. Детето се предава от възпитателя в образователния център само на посоченото в заявлението лице/а/.

III.Работно време
1. Образователният център работи – от понеделник до петък през цялата година, включително и ваканциите с работно време от 7.45 ч. до 18.30 ч.
2. Заниманията по интереси в школите се уточняват допълнително.

IV. Задължения на възпитателите

1. Да изпълнява определените си задължения съгласно Длъжностната си характеристика, КТ, ЗНП, ППЗНП и др. нормативни актове.
2. Работи за изграждане авторитета и реализиране идеите на Детски образователен център –Русе.
3. Осигурява връзка с родителите като изпраща ежеседмично електронни съобщения с впечатления, мнения, забележки относно работния процес и поведение на всеки ученик.
4. Да дава насоки, подпомага и контролира изпълнението на поставените домашни работи в съответното училище.
5. Да придружава учениците при групови мероприятия.

IV. Задължения на учениците

1. Да се явяват в занималнята не по-късно от 8.30ч. за първа смяна и 13.30ч. за втора смяна.
2. Да полагат грижи за усвояване на учебния материал.
3. Да спазват дисциплина в работните помещения.
4. Да се явяват на обученията чисти и в приличен външен вид.
5. Да не внасят в работните помещения ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.
6. Да пазят личните си вещи. За изгубени вещи извън занималнята, центърът не носи отговорност.
7. Да опазват имуществото на образователния център.
8. Да спазват хигиената в сградата на образователния център.
9. Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психическо или физическо насилие върху тях. Накърняване достойнството и авторитета на възпитателите е недопустимо.

V. Задължения на родителите

1. Да съдействат и оказват помощ на възпитателите при нужда в процеса на обучение.
2. Да поддържат връзка с възпитателите, да се осведомяват за състоянието на децата си.
3. Да спазват сроковете за заявки и плащания по услугите /приложение №1/, изпълнявани от образователния център.
4. Да уведомяват Управителя на образователния център за констатирани нарушения и проблеми в работните помещения и учебната дейност в образователния център.
5. Да търсят съдействие от Управителя на образователния център за разрешаване на възникнали конфликти.
6. Да уведомят Управителя и предоставят писмено пълномощно на лицето, което ще вземе детето от образователния център, в случаите, когато същото не е посочено в заявлението.
7. Да попълнят декларация за информирано съгласие, в случаите, когато детето се прибира без придружител.

VІ. Срокове за записване, дължими такси и срокове за плащания на школите

1. Записване в образователния център

1.1. Заявка за записване в образователния център /приложение №1/ се приемат постоянно до запълването на местата в групите.
1.2. Образователен център – Русе си запазва правото да променя размера на таксите, като уведомява родителите или настойниците.
1.3. Таксите в Образователен център – Русе се заплащат в пълният им размер и в срокове както следва:
1.3.1. Месечната такса се заплаща до 25-то число на предходния месец.
При отсъствие на дете до 4 дни /включително/ поради болест или други причини в месеца таксата не се променя.
1.3.2. Срочната такса се заплаща до 5-то число от първият месец на съответния учебен срок.
1.3.3. Седмичната такса се заплаща всеки понеделник.
1.3.4. Дневната такса се заплаща ежедневно, в началото на обучението при наличие на свободни места в занималнята.
1.4. Предимство в образователния център имат децата със заявено месечно обучение .
1.5. При незаплащане на таксата до 25-то число на предходния месец, Образователен център – Русе си запазва правото едностранно да прекрати договора от следващия ден.

2. Обяд

2.1.Регистрацията за обяд се прави в Заявката за включване в занималня/Приложение 1/ – предлагаме и вегетарианско меню.
2.2. Размерът на таксите за обяд на учениците е представен в /приложение 1/, което е неделима част от Правилника и при промяна, с него се запознават настойниците на всички ученици, ползващи обяд към образователния център.
2.3. Отмяната на обяд става не по-късно от 9,30 ч. на неприсъствения ден или в предхождащия го на телефоните в образователния център. В противен случай заявеният обяд се счита за усвоен.
2.4. Срокове за плащане на дължимите такси за обяд са: седмично-всеки понеделник или месечно – за целият месец.

VІІ. Заключителни разпоредби

1. Цялостният контрол за прилагането и спазването на Правилника се възлага на ръководството и възпитателите в Образователен център – Русе.
2. Правилникът влиза в сила от 01.06.2014 г., след като всеки един от служителите на образователния център и настойниците на обучаваните ученици се е запознал с неговото съдържание.
3. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 е неразделна част от Правилника.
4. Копия от Правилника са на разположение на възпитателите и настойниците при Управителя на Образователен център – Русе.
5. При записване на ученик в образователния център, настойникът на новопостъпващия ученик подробно се запознава със съдържанието на Правилника и удостоверява това с подписа си в Приложение №1.

Утвърден: Преслава Димитрова, Управител на Образователен център – Русе
гр. Русе, 01.06.2014 г.